H.Isam

Haji Isam Kebal Hukum?, Ahmad: KPK Tidak Tanggapi Laporan Sawit Watch

Berita | Jumat, 3 Jun 2022 - 11:15 WIB

Jumat, 3 Jun 2022 - 11:15 WIB

JAKARTA, SEPUTARINDONESIA – Pada 18 Januari 2022 perkumpulan Sawit Watch menyampaikan laporan kepada KPK atas dugaan…